HookahsShishaStems & HosesHookah BowlsHookah AccessoriesHookah Vases

Hookah Bowls

Vortex Bowls
VORTEX Ceramic Bowl - WHITE/ORANGEVORTEX Ceramic Bowl - WHITEVORTEX Ceramic Bowl - TRIBAL

$ 6.04

$ 6.04

$ 6.90
   
 
VORTEX Ceramic Bowl - REDVORTEX Ceramic Bowl - AMBERVORTEX Ceramic Bowl - BLACK/RED

$ 6.04

$ 6.04

$ 6.90
   
 
 
 
VORTEX Ceramic Bowl - BLUE/GREENVortex Ceramic Bowl - BLUEVortex Ceramic Bowl - BLACK

$ 6.90

 $ 6.04

$ 6.04
   
VORTEX Ceramic Bowl - AYAM ZAMANCeramic Bowl- WHITEVORTEX Ceramic Bowl - BROWN

$ 6.90

$ 6.04

$ 6.04
   
VORTEX Pyrex Bowl - PINKVORTEX Pyrex Bowl - GREEN
VORTEX Pyrex Bowl - CLEAR

$ 25.88

$ 25.88

$ 25.88
VORTEX Pyrex Bowl - BLUEVORTEX Pyrex Bowl - SMOKEVORTEX Pyrex Bowl - AMBER
  
 $ 25.88

 $ 25.88

$ 25.88
   
VORTEX Ceramic Bowl - KhanjarGoliath Vortex Hookah Bowl - BlackGoliath Vortex Hookah Bowl - Blue

$4.50

 $ 12

 $ 12
   
 
 
Goliath Vortex Hookah Bowl - Black
  
$ 12
 
TripleHead Vortex Bowls
VORTEX Triple Ceramic Bowl BLUEVORTEX Triple Ceramic Bowl BLACKTriple Ceramic Bowl - BLACK

$ 10.35

 $ 10.35

 $ 6.90
   
Triple Ceramic Bowl - BLUEVORTEX Double Ceramic Bowl - BLUEVORTEX Double Ceramic Bowl - BLACK
  
$ 6.90
  
 $ 8.63
  
 $ 8.63
   
Double Ceramic Bowl - BLUEDouble Ceramic Bowl - BLACK
  
$ 5.18
 
  $ 5.18
   
Flip Bowls
Flip Bowl-BLACKFlip Bowl-SILVERFlip Bowl-GOLD
  
51.75

  $ 51.75
  
$ 51.75
   
Dragon Flip Bowl - SILVERDragon Flip Bowl - PURPLEDragon Flip Bowl - BLUE
  
 $ 69
  
 $ 69
  
 $ 69
   
Dragon Flip Bowl - BALCKCobra Flip Bowl- SILVERCobra Flip Bowl- PURPLE
  
 $ 69
  
$ 69
  
$ 69
   
 
 
Cobra Flip Bowl- BLACK
  
$ 69